صفحه اصلی > اخبار
آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (1395/6/3)

آگهی دعوت سهامدارن شرکت طرح و پردازش فرارایانه(سهامی خاص)  ثبت شده به شماره 213378  و شناسه ملی 10102547951جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 17:00 مورخ    06/06/1395 در دفتر شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

مهم ترین خبرها
  • الگوی طراحی کدینگ حسابداری
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در هجدهمین نمایشگاه بین ال ...
  • اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ــــــ تخصصی انفورماتیک توسط ...
  • خطرات علي الراس شدن را بخاطر جرائم ماليات بر ارزش افزوده جدی ...
  • حضور شرکت فرا رایانه در دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ای ...
  • آغاز عرضه عمومی سیستم حسابداری هدیه فرا رایانه
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در سومین نمایشگاه کار
  • تاسیس شرکت طرح و پردازش فرا رایانه
  • آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده